Taimi Anupõld* Aime Kesküla Greta Kitt* Mati Kütt
Maie Linnupõld Sirje Madal* Vilvi Popova Arvi Põldes
Anne Põldur Ain Rei Vello Vahter Heiki Õun

 

1971         

Tagasi lõpetamis-aastate tabeli juurde

          1973